Resolucions més destacades. S'aniran publicant a mida que es tanquin els expedients.

EXPT. 3/2018

Queixa relativa a la circulació de les bicicletes per les voreres i als excrements dels gossos.

La Síndica admet a tràmit la queixa i fa la instrucció del procediment.

L’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, emet informe detallat sobre l’actuació de la Guardia Urbana per fer complir l’ordenança municipal de Mobilitat d’aquest municipi, en relació a la circulació de cicles i bicicletes. Així mateix, també detalla les actuacions en relació a les incidències amb gossos a la via pública i els serveis de neteja programats a la ctra. de Collblanc  entre els números 10 i 50.

La Síndica, un cop analitzada la documentació, fa una proposta de millora que contempli:

• Actualitzar el Pla Director de la Bicicleta contemplant el disseny d’una xarxa de carrils bici que permeti circular a tota la ciutat i connectar-la amb les ciutats del nostre entorn, Senyalitzant de forma visible el traçat.
• Establir un registre gratuït del parc de les bicicletes existents a la ciutat.
• Crear un programa d’educació viària pels infants en especial i per la ciutadania en general, sensibilitzant i educant sobre la mobilitat sostenible a la ciutat i la convivència entre els diferents mitjans de transport i els vianants
• Recollir en un mapa els punts negres de la ciutat i les mesures per millorar la circulació de bicicletes, vehicles a motor i vianants a cada punt, preveient els accidents.
• La constitució d’un comitè d’experts en el que participin també entitats i associacions especialitzades en el sector. 

Des de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, en relació a la proposta de la Síndica, informen:
• Que el Pla Director de la Bicicleta va quedar subsumit en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l’any 2016
• Que el PMUS incorpora un disseny de xarxa ciclable a la ciutat, configurada pels carrers de 10 km/h i de 20 km/h on ja existeix senyalització suficient per la convivència de la bicicleta. En els carrers de 30 km/h, s’està incorporant senyalització específica per garantir la convivència de la bicicleta amb d’altres vehicles. Així mateix, l’Ordenança de Mobilitat de 2015 prohibeix la circulació de bicicletes per les voreres, amb excepció de les voreres bici, que continuaran existint fins la seva desaparició total.
• L’Ordenança de Mobilitat de 2015 incorpora la possibilitat d’un registre de bicicletes, però resta pendent de disposar de recursos humans, materials i econòmics per a la seva implementació.
• A la ciutat existeix un programa de Seguretat Viaria, desenvolupat per la Guardia Urbana, en relació als aspectes de sostenibilitat i convivència dels diferents mitjans de transport.
• El mapa de punts negres de la ciutat s’elabora anualment i es coordina amb el Pla Local de Seguretat Viaria per establir millores a la xarxa viària amb l’objectiu “visió cero”, és a dir, reduir l’accidentalitat en tots els mitjans de transport que conviuen a la xarxa viària.
• El PMUS ja contempla un consell específic, taula de mobilitat, pel seu seguiment i per fer anàlisi de futur i nous reptes.

El ciutadà que presenta la queixa posa de manifest el problema que pot suposar que les bicicletes circulin per les voreres, pels accidents que poden ocasionar i en concret centra la seva queixa en la carretera de Collblanc, a l’alçada dels números 10 al 50. Així mateix, es queixa que no es recullen els excrements dels gossos, amb la dificultat que això comporta al caminar per les voreres.

Et pot interessar

Twitter

Síndica de Greuges de L'Hospitalet

Rambla de la Marina, 417

08901, L'Hospitalet de Llobregat