Coneix la Síndica

Què és?

La Sindicatura és una nova Institució a la nostra ciutat. Es tracta d’un òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

La Síndica de Greuges esdevé una fórmula democràtica de control de l’activitat de l’administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de promoció de la democràcia participativa de la ciutat.

Qui és?

Merche García Villatoro és educadora social i està col·legiada al col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, amb estudis de pedagogia en el lleure en l’Institut Català de les Noves Professions, estudis de gestió de recursos humans i direcció d’equips i un màster en anàlisi política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb una àmplia experiència professional i associativa vinculada a la ciutat de l’Hospitalet des de 1986 a través del món del lleure. A més, ha format part dels diferents consells municipals de la ciutat. En el moment de prendre possessió del càrrec com a Síndica de Greuges de l’Hospitalet formava part del Consell Municipal de Política Social i del Consell de Ciutat, participant de la Permanent i de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social i del Consell de Districte de la Florida. Era Directora de l’Esplai La Florida, Vicepresidenta del Consell de l’Esplai, Coordinadora de l’Observatori de la Infància L’H i Membre d’Espai de Ciutadania.

Cóm actua?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal.

Per desenvolupar les seves funcions, la Síndica gaudeix de la col·laboració de tots els òrgans municipals, inclosos els organismes autònoms, les societats, les empreses, els consorcis, les entitats metropolitanes i les fundacions en què l’Ajuntament tingui participació.

La Síndica actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa, sempre que s'hagi presentat prèviament davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana o l'Àrea encarregada de la gestió del servei i no hagi rebut resposta dins el termini de tres mesos , o que la resposta rebuda no ha hagi estat satisfactòria.

També pot fer-ho d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici d’accions en via administrativa o jurisdiccional.

La Síndica de Greuges pot supervisar l’activitat de l’Administració municipal, formular advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, i per millorar el funcionament de l’Administració municipal.

Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

Quan pot intervenir?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i de les ciutadanes o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l’Administració municipal o amb un servei en què l’Ajuntament tingui participació. Pot intervenir també, per iniciativa pròpia, quan entengui que l’Administració municipal pot haver vulnerat, directament o indirectament, els drets constitucionals de les persones.

La síndica no pot intervenir en els casos següents:

  • Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’Administració municipal.
  • Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.
  • Si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament.
Quan no pot intervenir, la Síndica orienta i assessora sobre les gestions que es poden fer.

Reconeixement dels Mossos d’Esquadra pel treball conjunt per aconseguir millores per a la ciutadania del municipi

El 29 d’abril de 2024, Dia de les Esquadres de la RP Metropolitana Sud, la Síndica de Greuges de L'Hospitalet, Merche García Villatoro, va rebre un reconeixement dels Mossos d’Esquadra pel treball conjunt per aconseguir millores per a la ciutadania del municipi.

S’inicia la fase de participació ciutadana a través d’una enquesta electrònica, per avaluar les normes municipal més rellevants aprovades durant els anys 2022 i 2023

A partir del dos de maig de 2024 i durant el termini d’un mes, es troba a disposició de la ciutadania a la seu electrònica, l’enquesta pública de valoració de les normes (reglaments i ordenances) més rellevants aprovades per l’Ajuntament durant els anys 2022 i 2023.

Et pot interessar

Nota informativa:
Durant el termini comprès entre els dies 29 de juliol al 30 d'agost de 2024, ambdós inclosos, l'oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania, restarà tancada al públic. Els ciutadans i les ciutadanes podran presentar els seus escrits de reclamacions: greuges, queixes i suggeriments en el registre municipal i/o en la seu electrònica, tenint en compte que els dies esmentats es declaren inhàbils als efectes de còmput d'inici i finalització dels terminis de tramitació dels procediments.

Horari:
Dilluns a divendres de 9h a 14h
Dimarts i dijous de 16h a 18:30h
Setmana Santa, Nadal i estiu: Consultar horaris

Del 15 de juny al 15 setembre, no hi haurà atenció al públic per les tardes.

Síndica de Greuges de L'Hospitalet

Rambla de la Marina, 417

08901, L'Hospitalet de Llobregat