Coneix la Síndica

Què és?

La Sindicatura és una nova Institució a la nostra ciutat. Es tracta d’un òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

La Síndica de Greuges esdevé una fórmula democràtica de control de l’activitat de l’administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de promoció de la democràcia participativa de la ciutat.

Qui és?

Merche García Villatoro és educadora social i està col·legiada al col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, amb estudis de pedagogia en el lleure en l’Institut Català de les Noves Professions, estudis de gestió de recursos humans i direcció d’equips i un màster en anàlisi política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb una àmplia experiència professional i associativa vinculada a la ciutat de l’Hospitalet des de 1986 a través del món del lleure. A més, ha format part dels diferents consells municipals de la ciutat. En el moment de prendre possessió del càrrec com a Síndica de Greuges de l’Hospitalet formava part del Consell Municipal de Política Social i del Consell de Ciutat, participant de la Permanent i de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social i del Consell de Districte de la Florida. Era Directora de l’Esplai La Florida, Vicepresidenta del Consell de l’Esplai, Coordinadora de l’Observatori de la Infància L’H i Membre d’Espai de Ciutadania.

Cóm actua?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal.

Per desenvolupar les seves funcions, la Síndica gaudeix de la col·laboració de tots els òrgans municipals, inclosos els organismes autònoms, les societats, les empreses, els consorcis, les entitats metropolitanes i les fundacions en què l’Ajuntament tingui participació.

La Síndica actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa.

També pot fer-ho d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici d’accions en via administrativa o jurisdiccional.

La Síndica de Greuges pot supervisar l’activitat de l’Administració municipal, formular advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, i per millorar el funcionament de l’Administració municipal.

Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

Quan pot intervenir?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i de les ciutadanes o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l’Administració municipal o amb un servei en què l’Ajuntament tingui participació. Pot intervenir també, per iniciativa pròpia, quan entengui que l’Administració municipal pot haver vulnerat, directament o indirectament, els drets constitucionals de les persones.

La síndica no pot intervenir en els casos següents:

  • Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’Administració municipal.
  • Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.
  • Si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament.
Quan no pot intervenir, la Síndica orienta i assessora sobre les gestions que es poden fer.

Nota informativa de la Sindicatura de Greuges de L'Hospitalet davant el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitaria ocassionada pel Covid-19

Davant la situació creada per les mesures decretades per les diferents administracions amb l’objectiu de contenir la propagació del virus COVID-19 i evitar la saturació dels serveis, l’oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania romandrà tancada al públic fins que finalitzi l'estat d'alarma. Tots els ciutadans i les ciutadanes que ho necessitin es podran posar en contacte amb nosaltres a través del email sindicatura.greuges@l-h.cat o a través del telèfon 93.402.29.00. En cas d’urgència es pot sol·licitar cita prèvia a través d’aquests dos canals.

Volem recomanar a tota la ciutadania que segueixi les recomanacions de les autoritats sanitàries i limiti les sortides dels domicilis a allò que sigui estrictament imprescindible, i, especialment, que tinguem cura de les persones que són més vulnerables.

Volem expressar el nostre agraïment i suport a totes les persones que davant aquesta situació garanteixen els serveis essencials bàsics, sanitaris, socials, d’alimentació, de seguretat i de neteja entre d’altres.

Gràcies a tots i totes per la vostra feina i a tothom per la seva col·laboració.

Nota

Síndica de Greuges de L'Hospitalet

Rambla de la Marina, 417

08901, L'Hospitalet de Llobregat