Coneix la Síndica

Què és?

La Sindicatura és una nova Institució a la nostra ciutat. Es tracta d’un òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

La Síndica de Greuges esdevé una fórmula democràtica de control de l’activitat de l’administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de promoció de la democràcia participativa de la ciutat.

Qui és?

Merche García Villatoro és educadora social i està col·legiada al col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, amb estudis de pedagogia en el lleure en l’Institut Català de les Noves Professions, estudis de gestió de recursos humans i direcció d’equips i un màster en anàlisi política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb una àmplia experiència professional i associativa vinculada a la ciutat de l’Hospitalet des de 1986 a través del món del lleure. A més, ha format part dels diferents consells municipals de la ciutat. En el moment de prendre possessió del càrrec com a Síndica de Greuges de l’Hospitalet formava part del Consell Municipal de Política Social i del Consell de Ciutat, participant de la Permanent i de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social i del Consell de Districte de la Florida. Era Directora de l’Esplai La Florida, Vicepresidenta del Consell de l’Esplai, Coordinadora de l’Observatori de la Infància L’H i Membre d’Espai de Ciutadania.

Cóm actua?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal.

Per desenvolupar les seves funcions, la Síndica gaudeix de la col·laboració de tots els òrgans municipals, inclosos els organismes autònoms, les societats, les empreses, els consorcis, les entitats metropolitanes i les fundacions en què l’Ajuntament tingui participació.

La Síndica actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa.

També pot fer-ho d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici d’accions en via administrativa o jurisdiccional.

La Síndica de Greuges pot supervisar l’activitat de l’Administració municipal, formular advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, i per millorar el funcionament de l’Administració municipal.

Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

Quan pot intervenir?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i de les ciutadanes o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l’Administració municipal o amb un servei en què l’Ajuntament tingui participació. Pot intervenir també, per iniciativa pròpia, quan entengui que l’Administració municipal pot haver vulnerat, directament o indirectament, els drets constitucionals de les persones.

La síndica no pot intervenir en els casos següents:

  • Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’Administració municipal.
  • Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.
  • Si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament.
Quan no pot intervenir, la Síndica orienta i assessora sobre les gestions que es poden fer.

Acte central de commemoració del 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants

Els Síndics de Cornellà, Viladecans i Gavà i les Síndiques de Sant Boi, Sant Feliu i L'Hospitalet, amb la col·laboració de l'Observatori de la Infància de L'Hospitalet van organitzar l'Acte de commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, el dia 20 de novembre de 2019

L’eix central de l’acte va ser “El Dret al lleure, per l’equitat i la inclusió de la infància” reflexionant sobre la conciliació, l’èxit educatiu i la inclusió de tots els infants i adolescents, aspectes vinculats al lleure.

Durant l’acte vam gaudir d’una actuació dels nois i noies de l’Escola Municipal de Música de l’Hospitalet i també es va donar veu als nens i les nenes a través dels Consells d’infants de Gavà, Sant Boi i l’Hospitalet. Va cloure l’acte amb la lectura d’un manifest signat per tots els Síndics i Síndiques.

A l’acte van assistir 125 persones vinculades al món de l’educació, del lleure i del teixit associatiu de les ciutats representades així com representants Institucionals dels diferents municipis.

Acte

Cloenda del Consell de nois i noies de L'Hospitalet

La Síndica participa en la cloenda del Consell de nois i noies del curs vigent.
 

El passat dijous 6 de juny, Merche García va participar en l'Acte Institucional de cloenda del Consell de nois i noies de l'any vigent, en el qual els Consellers i les Conselleres de Primària i Secundària van exposar el seu treball fet durant l'any.

Cloenda

Presentació de l'informe anual 2018 dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania

La Síndica de Greuges de L'Hospitalet presenta l'informe anual  dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania.

La Síndica de Greuges de L'Hospitalet, el 26 de març de 2019, va presentar davant el Ple municipal l'informe anual dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania de l'exercici 2018.

Presentació

Trobada de la Síndica de Greuges amb  l'Associació SUMEM i la Federació ECOM

La Síndica de Greuges rep  a l'Associació SUMEM i a la Federació ECOM

La Síndica de Greuges de L'Hospitalet rep a l'Associació SUMEM i a la Federació ECOM i recull els problemes d'accessibilitat que generen les bicicletes compartides a les persones amb diversitat funcional.

Trobada

Consell de nois i noies de L’Hospitalet

La Síndica participa en el II Consell de nois i noies de L’Hospitalet

Els participants en el II Consell de nois i noies de L’Hospitalet han analitzat les queixes i els suggeriments dipositats pels infants a les bústies que hi ha a diferents escoles de la ciutat i les han traslladat a la Síndica de Greuges, així com diverses propostes de millora per la ciutat.

Consell

Trobada de síndiques i síndics de greuges a L'Hospitalet

Per debatre sobre les reclamacions més freqüents dels ciutadans

La síndica de greuges de L’H, Merche García, ha estat l’amfitriona de la trobada amb sis síndics de diferents ciutats de Catalunya. Durant  sessió de treball,  han parlat de la Carta de Drets i deures de la Ciutadania impulsada des de l’Ajuntament i de les reclamacions més freqüents. A L’H, l’oficina de la síndica es troba a l’edifici de Ca’n Arús.

Trobada

El Síndic de Greuges de Catalunya i la sindicatura de L'H signen un conveni de col·laboració

Per assegurar als ciutadans la resolució ràpida i eficaç de les seves queixes

La síndica de greuges de L'Hospitalet i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni entre les dues institucions que estableix les bases de col•laboració i cooperació necessàries per assegurar la resolució ràpida i eficaç de les queixes. Alhora volen cooperar en les actuacions d'ofici d'interès general que afecten l'àmbit municipal.

El

La Síndica de L'H pren possessió del càrrec

Merche Garcia defensarà els drets dels ciutadans

La primera síndica de greuges de la ciutat ha pres possessió del càrrec durant un acte al Saló de Plens de l’Ajuntament. S’encarregarà de garantir que no es vulnerin els drets de la ciutadania i atendrà la les queixes que plantegin contra l’administració local.

La

Et pot interessar

Twitter

Síndica de Greuges de L'Hospitalet

Rambla de la Marina, 417

08901, L'Hospitalet de Llobregat